Reglement Minimarathon

Deelname en reglement

Elke deelnemer verklaart bij inschrijving en deelname:
• in het bezit te zijn van geldende paspoort(en).
• dat zijn/haar aanspanning aan alle entingen voldoet.
• dat hij/zij een WA verzekering heeft afgesloten.
• alle deelnemers, die in de wedstrijd met de aanspanning mee rijden, helmen dragen.
• dat hij/zij op de hoogte is dat de organiserende vereniging geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt ten aanzien van ongevallen en/of schade van welke aard dan ook door of aan deelnemers veroorzaakt.
• dat hij/zij hoofdelijk aansprakelijk is voor veroorzaakte schade en/of ongevallen.

De wedstrijd wordt verreden onder het onderstaand reglement. 
Reglement mini-marathon GROESBEEK

ALGEMEEN
1. Opgeven kan per email of telefonisch aan het wedstrijdsecretariaat.
2. Per deelnemer kan men in 1 rubriek starten.
3. Deelname aan de wedstrijden is geheel voor eigen risico.
4. De deelnemer dient voldoende verzekerd te zijn.
5. Organisatoren, jury, accommodatie noch dienstdoende personen dragen enige verantwoordelijkheid omtrent schade in welke vorm dan ook aan personen, dieren, roerende en onroerende goederen.
6. Minimum leeftijd deelnemers:

Enkelspan pony vanaf 8 jaar groom 18 jaar of ouder
Tweespan pony vanaf 10 jaar groom 18 jaar of ouder
Enkelspan paard vanaf 10 jaar groom 18 jaar of ouder
Tweespan paard vanaf 12 jaar groom 18 jaar of ouder

7. Deelnemer mag ook gromen en groom mag ook deelnemen in dezelfde wedstrijd.
8. Vierwielige wagen met onderdoordraaiende schamel verplicht, 2 wielen voor
tandem toegestaan.
9. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de jury.
10. Tegen beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.
11. Op het gehele wedstrijdterrein is het dragen van een goedgekeurde (volgens
CE-norm) veiligheidshelm voor iedereen die het rijtuig bevindt verplicht, dus
ook met losrijden en uitstappen.

WEDSTRIJD
1. Bestaat uit een 1e en een 2e manche
2. Eerste en tweede manche op tijd. Gereden seconden = strafseconden
3. Boven de maximale tijd = 500 strafseconden
4. Doorgangen staan op 1.80m voor alle aanspanningen.
5. De proef bestaat uit een parcours opgebouwd uit genummerde doorgangen, die in numerieke volgorde gereden dienen te worden. De doorgangen kunnen bestaan uit poorten van kegels met ballen, danwel poorten in marathonhindernissen.
6. De rijder dient de poorten in de juiste volgorde en rijrichting te nemen.
7. Geneutraliseerd zijn uitsluitend reeds genomen poorten van de marathonhindernissen. Kegeldoorgangen kunnen niet geneutraliseerd worden.
8. Het resultaat van de proef bestaat uit de gereden tijd plus het aantal opgelopen strafpunten. Winnaar is diegene met het laagste totaalresultaat in strafseconden.

HINDERNISSEN
1. Poorten dienen in klimmende volgorde genomen te worden, d.w.z A-B-C of 1-2-3 enz.
2. Rood rechts en wit links.
3. Start- en Finishpoorten verplicht.
4. Eenmaal goed genomen poorten zijn geneutraliseerd.
5. Een poort is goed genomen wanneer de gehele aanspanning er doorheen is.
6. Een foutief genomen poort kan alleen hersteld worden als men teruggaat naar het punt waar men fout gegaan is en daarna de hindernis weer volledig vervolgd.
7. De tijd loopt en stopt wanneer de neus van het eerste paard/pony de lijn passeert.
8. Aanwijzingen van de hindernisrechters dienen opgevolgd te worden.

WINNAAR PER RUBRIEK
1. Het basisparcours wordt 2x gereden en bij elkaar opgeteld, dus tijd met strafpunten vormt het puntenaantal.
2. Winnaar wordt diegene die zich het beste plaatst.
3. Als er te weinig deelname in een rubriek is, worden ze samen geplaatst met een ander
rubriek.
4. Prijzen: 1 op 4 deelnemers

BASISPARCOURS
1. De koetsier groet de jury voor het starten, na de bel mag de deelnemer starten.
2. Het is uiteraard niet toegestaan om al voor de start door een hindernis(-deel) te rijden.
3. De koetsier rijdt de hindernissen in numerieke volgorde.
4. Na schade of het verplaatsen van een (deel van de) hindernis, kan de jury bellen om te stoppen en de hindernis te laten herstellen, afgeworpen bal wordt niet teruggelegd.
5. De jury zal aanhoudend bellen aangeven wanneer er sprake is van een onveilige situatie. De rijder is verplicht naar aanleiding van dit signaal te stoppen en het probleem te verhelpen Bij materiaal pech aan het tuig, rijtuig, optoming of aanspanning zet de jury de tijd stil en krijgt de aanspanning een redelijke tijd om de problemen ter plaatse te herstellen (max. 5 minuten).
6. Het is toegestaan de eigen lijn te kruisen, halt te houden en achterwaarts te gaan.
7. Afstanden poorten zijn aan de parcoursbouwer overgelaten.
8. Hulpkoetsiers mogen vanaf het rijtuig routeaanwijzingen geven en de taak vervullen die ook tijden de marathon wordt vervuld.

TOEKENNEN STRAFPUNTEN 5 SECONDEN bij:
• Afrijden van een of twee ballen in enkelvoudige hindernis.
• Afstijgen van groom en/of koetsier, per persoon, per keer.
• Vanwege opbouw van de hindernis en stopzetten van de tijd door toedoen van de aanspanning.
• Herstel van een fout in de marathon hindernis.
• Eerste en tweede ongehoorzaamheid paard of pony. .
• Afrijden van een bal van een reeds genomen of geneutraliseerde hindernis.
• Koetsier of groom voorkomt eigenhandig het afrijden van een bal of element.
• Indien koetsier door start en/of finish gaat zonder zweep in de hand, per keer.
• Indien de koetsier door hindernis of finish rijdt zonder groom(s)op het rijtuig.

UITSLUITING
Starten voordat men de bel heeft gekregen.
• Niet door start of finish gereden.
• Niet herstelde fout in een marathon hindernis.
• Oponthoud maximum tijd van 5 minuten overschreden.
• Toegestane tijd met 5 minuten overschreden.
• Controle over de aanspanning verliezen en /of kantelen rijtuig.
• Kantelen van het rijtuig.
• Groom hanteert leidsels, rem of zweep.
• Derde maal afstijgen groom of koetsier.
• Indien deelnemer voor de 2e maal zonder groom door hindernis rijdt.
• Gevaar voor deelnemer en/of toeschouwer en/of paard.
• Ruwheid/dieronvriendelijkheid t.o.v. paard/pony, dit ter beoordeling van de jury.
• Hindernis niet in de juiste rijrichting of niet in de juiste volgorde gereden.
• Derde ongehoorzaamheid/weigering van paard(en)/pony(s).

Wanneer het reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 
Deze uitslag is bindend...