Het bestuurUitgangspunt van Menvereniging de Grenslandmenners is dat zij een bestuur heeft dat beleidsvormend en voorwaardenscheppend is en niet direct een uitvoerend bestuur. De uitvoering wordt overgelaten aan de diverse commissies en onze leden. Het bestuur blijft uiteraard wel verantwoordelijk en zij legt deze verantwoording af aan algemene leden vergadering (AVL).

Alle bestuursleden nemen deel aan alle vergaderingen van het bestuur. Zij hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming. Samen vormen zij het algemeen bestuur. Er wordt niet gewerkt met een dagelijks bestuur. Wel wordt het bestuur ondersteund door 4 commissies>>.

Verzekering
Elk lid dient in het bezit te zijn van een W.A.-verzekering. Voor wedstrijdrijders is het noodzakelijk een extra aantekening op de polis te hebben, betreffende het wedstrijdelement. Daarnaast is er sinds 2009 regelgeving omtrent de identificatie en registratie van paarden>>. 

De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement voor haar leden. Indien u hiervan nog geen exemplaar heeft kunt u die hier opvragen>>.

Voorzitster 
Manon Janssen 0631967195
1. Het leiden van alle vergaderingen;
2. Het coördineren van het bestuursbeleid in het algemeen: het initiëren van en het zorgen voor een goed verloop van de noodzakelijke werkzaamheden;
3. Het samenstellen van het jaarverslag.
4. Houdt toezicht op het functioneren van de commissies. 

Secretaris 
Geert de Bruin 06 83124654
1. Het verzorgen van de correspondentie en de ledenadministratie;
2. De voorbereiding en het beleggen van alle vergaderingen;
3. Is verantwoordelijk voor het (het doen) notuleren van alle vergaderingen;
4. Het verschijnen, beheren en archiveren van publicaties en periodieken;

Penningmeester ( en vicevoorzitter)
Leon Reijnen    06 53381172
1. Het beheer, de invordering en uitbetaling van de gelden van de vereniging (kas en bank) en de boekhouding daarvan;
2. Het regelmatig, doch ten minste eenmaal per jaar, verslag uitbrengen van de financiële positie van de vereniging;
3. Het elk jaar opstellen van een begroting voor het komende verenigingsjaar;
4. Het meewerken aan het jaarlijkse verslag van de kas commissie. Leon verzorgt samen met Diny de Bruin de PR. 

Bestuurslid
Marrigje Nabuurs 0629585094
Algemeen

Bestuurslid
Koos de Bruin 06 12797005
Aanspreekpunt technische commissie, beheer men terrein.
Het beheer van de eigendommen, geldmiddelen daarvan uitgesloten.

Lid wedstrijd commissie.